Podmienky používania

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Prevádzkovateľom webu Matshop s. r. o., IČO: 52 940 764, Vyšný koniec 178/12, Bobrov 029 42, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: sro, vložka číslo: 74129/L.

  2. Matshop.sk umožňuje Kupujúcim a Predávajúcim užívateľom webu nakupovať a predávať tovar. Matshop.sk nie je predajcom, je len sprostredkovateľom predaja vecí predávaných Predajcami prostredníctvom webu Matshop.sk.

 2. Nákup

  1. Podmienkou pre predaj na stránke Matshop.sk je registrácia predávajúceho. Zaregistrovať sa môže akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov. Registrácia na stránke Matshop.sk je bezplatná.

  2. Pri registrácii užívatelia vyplnia osobné informácie nevyhnutné na zrealizovanie predaja prostredníctvom stránky Matshop.sk. Registrovaní užívatelia Matshop.sk sú povinní udržiavať svoje osobné údaje aktuálne.

  3. Registráciou na webe Matshop.sk Predávajúci vyjadrujú súhlas s týmito Podmienkami používania ako aj s pravidlami, ktoré z nich vyplývajú.

 3. Predaj na Matshop.sk

  1. Keď bude mať Predávajúci na Matshop.sk novú zákazku, bude o tom informovaný mailom. Prijatie zákazky však nie je záväzné. Predajca ju môže potvrdiť kompletne, čiastočne alebo ju môže dokonca zamietnuť.

  2. Predajca sa musí k prijatej zákazke vyjadriť najneskôr do 7 kalendárnych dní od jej prijatia. Ak tak neurobí, objednávka bude automaticky stornovaná a objednaný tovar ostane naďalej na webe Matshop.sk označený ako predaný, teda neprístupný ostatným užívateľom. Predajca ho bude musieť sám opätovne aktivovať.

  3. Čiastočné potvrdenie znamená, že Predajca z nejakých dôvodov nemá k dispozícii všetky položky Objednávky. Predávajúci vtedy v systéme označí ako potvrdené položky len tie, ktoré má reálne k dispozícii a naopak zamietne tie, ktoré k dispozícii nemá. Následne príde Kupujúcemu informačný mail o čiastočnom potvrdení Balíka s informáciou o dostupných Položkách. Kupujúci je v tomto prípade oprávnený potvrdiť alebo zamietnuť čiastočný Balík. Definitívne potvrdenie Objednávky zo strany Kupujúceho napokon príde Predávajúcemu na mail. Následne dôjde k uzatvoreniu obchodu.

  4. Kompletné potvrdenie znamená, že Predajca distribuuje všetky položky objednávky Kupujúcemu.

  5. Uzatvorením obchodu sa rozumie odoslanie Objednávky zo strany Kupujúceho a následné schválenie čiastočnej alebo kompletnej Zákazky zo strany Predajcu. Ak Predajca potvrdí Zákazku len čiastočne, uzatvorenie obchodu nastane konečným potvrdením čiastočnej Objednávky zo strany Kupujúceho.

  6. Momentom uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim je za proces platby a distribúcie tovaru zodpovedný výhradne konkrétny Predávajúci a Kupujúci.

 4. Práva a povinnosti sa týkajú každého Predajcu zaregistrovaného na Matshop.sk

  1. Predávajúci je sám a v plnej miere zodpovedný za predaj a distribúcia tovaru na stránke www.Matshop.sk.

  2. Matshop.sk nezodpovedá za právnu spôsobilosť Predajcu k internetovému predaju výrobkov. Každý Predajca je sám zodpovedný zato, či má právo vyrábať a predávať svoje výrobky.

  3. Každý Predajca sa môže na stránke Matshop.sk registrovať aj viackrát. Nemôže však tieto účty zneužívať a vykonávať prostredníctvom nich nekalé obchodné praktiky.

  4. Zverejnením tovaru na stránke Matshop.sk Predajca garantuje jeho kvalitu, originalitu a nepoškodenosť. Matshop.sk nekontroluje ani nezodpovedá za výrobky zobrazované a predávané Predávajúcimi na Matshop.sk. Za predaj a distribúciu tovaru Kupujúcemu zodpovedá výlučne Predajca.

  5. Predajca je povinný poskytovať Kupujúcemu pravdivé informácie o cene jednotlivých výrobkov a o cene a spôsobe dopravy objednaných výrobkov. Za uvedenie neúplnej alebo nesprávnej ceny Matshop.sk nezodpovedá. Predávajúci nemôže uvádzať nepravdivé, neúplné, nepresné, nejasné, nepodložené alebo dvojzmyselné údaje alebo zatajiť údaje o vlastnostiach výrobku, či o nákupných podmienkach. Predajca musí Kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie a o tom, kde je možné reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv.

  6. Predajca musí poskytovať pravdivé a úplné informácie o vlastnostiach výrobku. Sú to tieto informácie:

   • kompletný popis rizika, ktoré výrobok predstavuje

   • všetky informácie, ktoré sú dôležité pre používanie výrobku

   • opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zabránenie rizika, ktoré môže Kupujúcemu vzniknúť pri používaní výrobku

   • ak ide o výrobky, ktoré budú dodávané v elektronickej podobe, informáciu o nehmotnej podstate predávaného tovaru

   • spôsob použitia a údržby výrobku, nebezpečenstvo, ktoré môže vzniknúť ako následok jeho nesprávneho použitia alebo údržby

   • podmienky uchovávania a skladovania výrobku

   • ak daný výrobok obsahuje osobitný alebo inak špecifický materiál, s ktorým treba zaobchádzať inak ako je bežné alebo ktorého úžitkové vlastnosti sú obmedzené, musí túto skutočnosť oznámiť Kupujúcemu

  7. Ak Predajca na Matshop.sk predáva ako podnikateľ a je platcom DPH, je povinný uvádzať ceny vrátane DPH a na túto skutočnosť upozorniť Kupujúcich vo svojom Profile na stránke Matshop.sk. Ak Predajca na Matshop.sk predáva ako podnikateľ a nie je platcom DPH alebo ak nie je podnikateľ, ceny jeho výrobkov na stránke Matshop.sk sú uvádzané bez DPH.

  8. Každý predávajúci na Matshop.sk zodpovedá za vybavenie reklamácie podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

  9. Je zakázané, aby Predajca konal v rozpore s dobrými mravmi alebo v rozpore s morálkou pri predaji. Predávajúci nemôže propagovať tovar, ktorý vykazuje známky diskriminácie. Ďalej je zakázané ponúkať a predávať výrobky chránené autorskými alebo inými právami a viazať predaj výrobku na predaj iného výrobku. Nesmú sa tiež ponúkať alebo predávať výrobky, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva, ako aj skladovať tieto výrobky s cieľom ponuky alebo predaja.

  10. Predaj výrobkov zverejnených na stránke Matshop.sk ako aj komunikácia ohľadne predaja s Kupujúcim, prebieha výlučne mailom na stránke Matshop.sk. To isté platí aj pre komunikáciu medzi Kupujúcim a Predajcom za účelom dohody o platbe alebo distribúcii. Táto komunikácia prebieha len medzi Kupujúcim a Predajcom. Iným užívateľom webu nie je sprístupnená. Matshop.sk však môže kontrolovať obsah tejto komunikácie. Predajca nemôže komunikovať s Kupujúcim za účelom predaja tovaru mimo Matshop.sk.

  11. Povinnosťou každého Predajcu je konať v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a súvisiacich zákonoch o ochrane spotrebiteľa. Ak Predávajúci poruší zákonné ustanovenia, sprostredkovateľ Matshop.sk môže okamžite vypovedať zmluvný vzťah s Predajcom. Vypovedaním zmluvy bude Predajcovi zablokovaný prístup k účtu a jeho ponuka tovaru na stránke Matshop.sk bude odstránená.

  12. Každá zo zmluvných strán môže bez uvedenia dôvodu vypovedať zmluvný vzťah, ktorý vznikol medzi Matshop.sk a registrovaným Predajcom odsúhlasením týchto Podmienok používania Matshop.sk. Ak Predajca ukončí zmluvný vzťah, je povinný v elektronickej podobe alebo poštou doručiť výpoveď prevádzkovateľom Matshop.sk.

  13. Pri vypovedaní zmluvného vzťahu prevádzkovateľ Matshop.sk deaktivuje ponuky výrobkov Predávajúceho po obdržaní oficiálnej výpovede zo strany Predajcu alebo tak môže urobiť samotný Predajca. Po vypovedaní zmluvy Predajca stráca nárok na uchovávanie informácií, ktoré boli na Matshop.sk zdieľané počas trvania zmluvného vzťahu.

 5. Práva a zodpovednosti Matshop.sk

  1. Provízny systém

   1. Sprostredkovateľ Matshop.sk má za poskytnutie priestoru na prezentáciu Predajcu a servis súvisiaci s jeho realizáciou a propagáciou nárok na 2,3% Províziu z ceny každého predaného výrobku. Provízia je fakturovaná ako 1,92% + DPH. Cena výrobkov prezentovaných zo strany Predajcu na stránke Matshop.sk je cena bez provízie.

   2. Sprostredkovateľ Matshop.sk má za poskytnutie priestoru na prezentáciu Predajcu a servis súvisiaci s jeho realizáciou a propagáciou nárok účtovať predplatný balík členstva podlá zvoleného provízneho systému balíka služieb Základ, Štandard, Premium, ktoré sú zverejnené na Matshop.sk. Provízia je fakturovaná ako predplatne členstvo Základ, Štandard, Premium. Cena predplatného je rozdelená na Mesiac, Polrok, Rok uhradenia platby. Cena výrobkov prezentovaných zo strany Predajcu na stránke Matshop.sk je cena bez provízie.

    1. Sprostredkovateľ si uplatňuje nárok na províziu z ceny výrobku za poskytnutie platobnej brány v momente Uzatvorenia obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Sprostredkovateľ Matshop.sk si uplatňuje nárok na províziu automaticky, vždy z ceny každého predaného výrobku po uzatvorení obchodu. Provízia nie je odpočítavaná z ceny jednotlivých predaných výrobkov priebežne.

   3. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na Províziu za sprostredkovanie obchodu a storno Objednávky zo strany Kupujúceho alebo Predajcu uzatvorením obchodu bez ohľadu nato, či bola suma za tovar zaplatená alebo nie. Ani v prípade sporu medzi Predajcom a Kupujúcim nemá Predajca nárok na vrátenie Provízie.

   4. Pri storne Objednávky alebo spore s Kupujúcim môže Predajca požiadať Matshop.sk o prešetrenie priebehu komunikácie obchodu. Matshop.sk môže po preskúmaní priebehu komunikácie obchodu medzi Predajcom a Kupujúcim priznať vrátenie provízie. Vrátenie provízie vždy prebieha odpočtom z faktúry v najbližšej mesačnej fakturácii.

   5. Predávajúci neuhrádza provízie priebežne. Fakturované sú hromadne, vždy raz za mesiac k určenému dátumu fakturácie. Faktúra je Predajcovi zasielaná mailom a jej splatnosť je vždy 14 dní od jej oficiálneho vystavenia v systéme a automatického zaslania na mail Predajcovi. Faktúra môže byť uhradená poštovou poukážkou alebo prevodom na účet Matshop.sk. Ak Predajca nedodrží termín splatnosti faktúry alebo ak túto faktúru neuhradí, Matshop.sk môže zrušiť zmluvný vzťah s týmto Predajcom.

  2. Matshop.sk nevystupuje ako predajca výrobkov od jednotlivých Predajcov prezentujúcich sa na www.Matshop.sk. Nie je ani v priamom vzťahu s Predávajúcim. Je sprostredkovateľom pre konkrétnych Predajcov, ktorí svoje výrobky ponúkajú a predávajú prostredníctvom webu Matshop.sk.

  3. Matshop s. r. o. má na starosti len správu internetovej stránky www.Matshop.sk, za správne zobrazovanie textov a fotografií na stránke a za správne fungovanie nákupného, provízneho a fakturačného systému. Nezodpovedá za neprerušené fungovanie prevádzky webu www.Matshop.sk. Vyhradzuje si právo na vopred neohlásené výpadky z dôvodu technickej údržby systému.

  4. Matshop.sk si vyhradzuje právo na ukončenie fungovania webovej stránky www.Matshop.sk bez akéhokoľvek udania dôvodu. Registrovaní Predávajúci ani Kupujúci v tomto prípade nemajú nárok nato, aby naďalej fungovali na webe Matshop.sk. V prípade skončenia fungovania webu www.Matshop.sk nevzniknú prevádzkovateľom Matshop.sk žiadne povinnosti voči registrovaným Kupujúcim a Predajcom. Matshop.sk v takom prípade ani nezaručuje uchovávanie osobných informácií Predávajúcich a Kupujúcich.

  5. Matshop.sk má právo deaktivovať Profil Predajcu a zamedziť jeho opätovnej registrácii na stránke Matshop.sk bez udania konkrétneho dôvodu. Vyhradzuje si tiež právo na zamedzenie prístupu na stránku www.Matshop.sk ktorémukoľvek registrovanému Predajcovi bez udania konkrétneho dôvodu.

  6. Matshop.sk môže odstrániť zakázaný tovar zo systému v prípade, že je zobrazovaný tovar v rozpore s týmito Podmienkami používania.

  7. Matshop.sk nenesie zodpovednosť zato, či Predajca dodržiava zákonne stanovené podmienky súvisiace s oprávnením predaja tovaru na základe živnostenského alebo iného oprávnenia, následným zdanením príjmov, ani za príjmy, ktoré Predajcovi vznikajú z predaja výrobkov na Matshop.sk.

  8. Matshop.sk nekontroluje kvalitu ponúkaných a predávaných výrobkov a nezodpovedá za kvalitu, pravosť a verné zobrazenie vystavených výrobkov jednotlivých Predajcov. Matshop.sk nezodpovedá za dostupnosť zobrazovaných výrobkov zo strany Predajcov. Matshop.sk nenesie zodpovednosť za prípadné porušovanie autorských a vlastníckych práv Predávajúcim pri predaji jednotlivých výrobkov. Nezodpovedá ani za eventuálne nepravdivé vyhlásenia, ktoré Predajca poskytol Kupujúcemu o povahe výrobkov alebo procese obchodu.

  9. Kupujúcim a Predávajúcim je zakázané zdieľať svoje kontaktné údaje prostredníctvom internej pošty za účelom predaja tovaru mimo Matshop.sk.

  10. Matshop.sk nezodpovedá za dodanie alebo nedodanie tovaru. Nezodpovedá ani za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom alebo nesprávnym uvedením adresy Kupujúceho, za obsah balíka, ani za poškodenie zavinené doručovateľom alebo viditeľne poškodený tovar (vtedy balík nepreberajte).

  11. Matshop.sk nezodpovedá zato, či Kupujúci Objednávku zaplatí a či Predávajúci Objednávku vybaví. Za nedodanie, alebo za nezodpovedajúce, či nekvalitné dodanie tovaru zodpovedá výlučne Predávajúci. Ak vzniknú v procese predaja nejaké nezrovnalosti, riešiť ich bude v plnej zodpovednosti a na vlastné náklady samotný Predajca.

  12. Matshop.sk nenesie zodpovednosť za reklamáciu, za vybavenie reklamácie ani s tým súvisiacimi opravami a náhradami škody, ani za vyriešenie reklamácie. Akékoľvek konflikty v rámci predaja a distribúcie tovaru je Kupujúci povinný riešiť s jednotlivými Predajcami, od ktorých tovar zakúpil.

  13. Matshop.sk môže použiť fotografie výrobkov registrovaných Predajcov za účelom propagácie webovej prezentácie www.Matshop.sk prostredníctvom tretích strán.

  14. Matshop.sk sa zaväzuje, že bude zaobchádzať s osobnými informáciami registrovaných Predávajúcich a Kupujúcich na webe citlivo. Tieto informácie môže používať za účelom prezentácie webu www.Matshop.sk a pre účely vyplývajúce z fungovania webu (napríklad poskytnutie údajov Predajcu v prípade reklamácie).

 6. Záverečné ustanovenia

  1. Tieto obchodné podmienky sú platné v znení uvedenom na internetovej stránke www.Matshop.sk od momentu potvrdenia Podmienok používania pri registrácii na Matshop.sk., ak sa obe strany nedohodli inak.

  2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred registrovaním oboznámil s týmito Podmienkami používania a že s nimi súhlasí. Registráciou na Matshop.sk Kupujúci vyjadruje súhlas so všetkými ustanoveniami týchto Podmienok používania v znení platnom v deň registrácie.

  3. Pokiaľ nie sú niektoré vzťahy medzi oboma stranami upravené v týchto „Podmienkach používania“ riadia sa príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

  4. Ak kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže, že sú niektoré ustanovenia týchto podmienok čiastočne alebo celkom neplatné alebo nevynútiteľné, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

  5. Spory medzi Matshop.sk a registrovanými Kupujúcimi a Predajcami o platnosť, výklad alebo zrušenie týchto Podmienok používania a dohody z nich vyplývajúcej ako aj všetky ostatné spory, ktoré medzi nimi vzniknú budú riešené zmierom. Ak nebude možné spor vyriešiť formou zmieru, každá zo zmluvných strán bude môcť riešiť spor súdnou cestou na príslušnom súde v mieste sídla odporcu.

  6. Kupujúci aj Predávajúci registráciou na Matshop.sk akceptujú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Pravidlá ochrany súkromia a cookies

Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať. Viac informácií.